• خانه

  بازگشت به صفحه خانه

 • نیازمندیها

  مشاهده آگهی ها و نیازمندیهای کاربران سایت

 • تماس با ما

  تماس با ما

 • ثبت نام

  ثبت نام رایگان

 • راهنما

 • تعرفه درج آگهی

 • کتاب پردازش تصاویر ماهواره ای در Arc map

  0

  کتاب پردازش تصاویر ماهواره ای در Arc map
  تاریخ : 13960419
  استان : فارس
  آدرس : شیراز خیابان برق کوچه1 موسسه چشم انداز
  تلفن : 07132341477
  ایمیل : irstudent@gmail .com
  وب سایت : www.gisland.org


  کتاب پردازش تصاویر ماهواره ای در Arc map
  مولفان: سعید جوی زاده، منیژه براهیمی، شیما اخگر، مسلم شمشیری، امیرحسین احراری
  تلفن سفارش : 09382252774-07132341477
  آدرس: شیراز-خیابان برق، کوچه 1
  پست الکترونیک:
  Sjavizadeh@yahoo.com
  وب سایت:
  www.gisland.org

  سرفصل کتاب:
  فصل اول: سنجش از دور 11
  1-1- سنجش از دور 14
  1-1-1 سنجش از دور اپتیکی 16
  1-1-2- سنجش از دور راداری 18
  1-1-3- سنجش از دور ابرطیفی 21
  1-1-4- سنجش از دور حرارتی 23
  1-1-5- سنجش از دور لایدار 25
  1-2 تصاویر ماهوارهای 27
  1-2-1- توانهای تفکیک 28
  فصل دوم: ماهواره ها و سنجنده ها 32
  2-1 معرفی ماهوارههای سری لندست 33
  2-1-1- نسل اول ماهوارههای لندست، سنجنده اسکنر چند طیفی 34
  2-1-2- نسل دوم ماهوارههای لندست، سنجنده نقشهبردار موضوعی 37
  2-1-3- نسل سوم ماهوارههای لندست، سنجنده نقشهبردار موضوعی بهبود یافته 43
  2-1-4- نسل چهارم ماهوارههای لندست، سنجنده OLI و سنجنده مادون قرمز حرارتی 47
  2-2 سنجندههای چندطیفی ماهوارههای سری NOAA 61
  2-3 سنجنده مادیس 65
  2-4 ماهواره آیکونوس 69
  فصل سوم : دانلود تصاویر ماهواره ای 70
  3-1 دانلود تصاویر ماهواره ایی از طریق سایت EARTHEXPLORER 71
  3-2 دانلود تصاویر ماهواره ایی از طریق سایت GLCF 83
  3-3 دانلود تصاویر ماهواره ای با استفاده از نرم افزار SAS PLANET 88
  3-4- دانلود تصاویر از طریق سایت LIBRA.DEVELOPMENTSEED 94
  فصل چهارم: آشنایی با محیط نرم افزار ARC MAP 102
  4-1- معرفی نرمافزار ARCMAP 103
  4-2- طریقه دسترسی به ARCMAP 103
  4-3-آشنایی با محیط ARCMAP 104
  4-4- طریقه اضافه کردن جدول مندرجات 105
  4-5-آشنایی با جدول مندرجات (TABLE OF CONTENTS) 106
  4-6-طریقه اضافه کردن نوارها در محیط ARCMAP 110
  4-6-1- آشنایی با نوار ابزار استاندار (شکل 4-14) 111
  4-6-2-آشنایی با نوار ابزار TOOLS (شکل 4-15) 113
  4-7- وارد نمودن داده ها(لایه های اطلاعاتی)در ARCMAP 115
  4-8-انواع روش های ذخیره نمودن یک پروژه در ARCMAP: 116
  4-8-1- ذخیره نمودن یک پروژه: 116
  4-8-1-1-باز نمودن یک پروژه : 118
  4-8-2- ذخیره نمودن نقشه برای چاپ: 119
  4-8-3-استفاده از روش PUBLISHER 121
  4-8-3-1- بازکردن پروژه PUBLISHER: 130
  4-8-4-روش ذخیره ی پروژه به روش PDF: 134
  فصل پنجم: ترکیب باندها (COMPOSITE BANDS) 136
  5-1- معنی و مفهوم COMPOSITE BANDS 137
  5-2-ایجاد ترکیب رنگی: 145
  5-2-1-کاربرد برخی از ترکیب های رنگی: 146
  5-3-ایجاد ترکیب رنگی تصاویر ماهواره ای در ARCMAP: 146
  فصل ششم: تصحیح هندسیGEOREFERENCING) ) 150
  6-1- ژئورفرنس کردن 151
  6-2- مراحل انجام GEO REFERENCING: 152
  فصل هفتم: کاربرد نرم افزار GOOGLE EARTH در محیط GIS 161
  7-1- نرم افزار GOOGLE EARTH 162
  7-2-تبدیل لایه های GIS به فرمت GOOGLE EARTH 162
  7-2-1- LAYER TO KML 163
  7-2-2- MAP TO KML 166
  7-3-تبدیل لایه های GOOGLE EARTH به فرمت GIS 168
  فصل هشتم: موزاییک کردن (MOSAICKING) 170
  8-1-موزائیک کردن 171
  8-1-1-روش اول موزاییک کردن: 172
  8-1-2-روش دوم موزاییک کردن: 174
  فصل نهم: ایجاد برش بر روی تصویر ماهواره ای 177
  9-1-ایجاد برش بر روی تصاویر ماهواره ای 178
  9-1-1-روش اول برش زدن تصاویر ماهواره ای: 178
  9-1-2-روش دوم برش زدن تصاویر ماهواره ای: 180
  9-1-3-روش سوم برش زدن تصاویر ماهواره ای: 183
  9-1-4-روش چهارم برش زدن تصاویر ماهواره ای: 186
  فصل دهم: کنتراست و درخشندگی (CONTRAST AND BRIGHTNESS FUNCTION) 191
  10-1- کنتراست 192
  10-2- روش به وجود آوردن تابع کنتراست بر روی تصویر در محیط ARCMAP: 192
  فصل یازدهم: فیلتر (FILTER) 194
  11-1-فیلتر 195
  11-2-روش انجام فیلتر در نرم افزار ARC MAP 196
  11-3- انوع فیلتر کانولوشن 202
  فصل دوازدهم: تحلیل مؤلفه های اصلی PCA (PRINCIPAL COMPONENT ANALYSES) 211
  12-1- تحلیل مولفه های اصلی 212
  12-2- روش انجام PCA در نرم افزار ARCMAP 213
  فصل سیزدهم: محاسبه شاخص ها 216
  13-1-محاسبه شاخص های سنجش از دور در نرم افزار ARCMAP 217
  13-2-شاخص پوشش گیاهی NDVI: 231
  13-2-1-شاخص (NORMALIZED DIFFERENCE VEGETATION INDEX)NDVI چیست؟ 231
  13-2-2- سری های زمانی و ترکیب های (COMPOSITE) شاخص پوشش گیاهی NDVI: 232
  13-2-3-کاربردهای NDVI 233
  13-2-4-ایجاد یک نقشه NDVI در ARCMAP 233
  13-3- محاسبه شاخصINFRARED PERCENTAGE VEGETATION INDE (IPVI ) 249
  13-4- شاخص( RVI ) RATIO VEGETATION INDEX 252
  13-5- شاخص(DVI ) DIVERGENCE VEGETATION INDEX 254
  13-6- محاسبه خط خاک و بدست آوردن معادله خط خاک: 256
  13-7- شاخص( WDVI) WEIGHTED DIFFERENCE VEGETATION INDEX 262
  13-8- شاخص( SAVI) SOIL ADJUSTED VEGETATION INDEX 264
  13-9-شاخص( TASVI )TRANSFORMED SOIL VEGETATION INDEX 269
  13-10-شاخص ( MSAVI) MODIFIED SOIL ADJUSTMENT VEGETATION 273
  13-11- شاخص ( MSAVI2) MODIFIED SOIL ADJUSTMENT VEGETATION 276
  13-12-شاخص PERPENDICULAR VEGETATION INDEX (PVI) 277
  13-13-شاخص GEMI 279
  13-14- شاخص GVI (لندست TM) 282
  13-15-روش SULTAN"S FORMULA 284
  فصل چهاردهم: طبقه بندی (CLASSIFICATION) 287
  14-1-طبقه بندی 288
  14-2-محدودیتھای کلاسه بندی تصاویر (داده ھا) 289
  14-3- روشهای طبقه بندی در ARC MAP 289
  14-3-1-طبقه بندی نظارت نشده (UNSUPERVISED) 289
  14-3-2-طبقه بندی نظارت شده (SUPERVISED) 292
  14-4-تهیه نقشه کاربری اراضی با استفاده از طبقه بندی نظارت شده و طبقه بندی نظارت نشده: 293
  14-5-مراحل کلی تهیه نقشه های کاربری اراضی با استفاده از اطلاعات دور سنجی 295
  14-6-معایب استفاده از فناوری سنجش از دور در تهیه نقشه های کاربری اراضی 297
  14-7- مشکلات تفسیر تصاویر ماهواره ای در تهیه نقشه های کاربری اراضی 297
  14-8- تهیه نقشه کاربری اراضی در ARC MAP به روش طبقه بندی نظارت شده: 298
  14-9-تهیه نقشه کاربری اراضی در ARC MAP به روش طبقه بندی نظارت نشده: 303
  فصل پانزدهم: برچسب گذاری (LABEL) بر روی تصاویر ماهواره ای 306
  15-1- برچسب گذاری 307
  15-2-روش های برچسب گذاری تصاویر ماهواره ای در ARCMAP: 307
  15-3- تبدیل برچسبها به ANNOTATION 321
  فصل شانزدهم: خروجی گرفتن از تصاویر ماهواره ای 325
  16-1- مقدمه 326
  16-2- چیدمان نقشه 326
  16-3-عناصر چیدمان نقشه 329
  16-4-نمایش کلی عناصر چیدمان نقشه 331
  16-5-محیطVIEW LAYOUT 333
  فصل هفدهم: آشنایی با افزونه ENVI TOOLS در نرم افزار ARCGIS 350
  17-1- مقدمه 351
  17-2-دسترسی به برخی توابع ENVI در ARCMAP 351
  17-3-اضافه کردن امکانات پردازش تصاویر با استفاده از مدلها برای کاربرد مورد نظر 353
   برچسب ها
   کتاب پردازش تصاویر ماهواره ای

   این پرونده را به اشتراک بگزارید :

   Facebook Twitter Google LinkedIn

   یادداشتهای کاربران
   نام شما :
   ایمیل :
   وب:
   پیام :
   کد امنیتی :

   نمایش آگهی های مشابه
   • آگهی 0 ستاره
    • کتاب پردازش تصاویر ماهواره ای در Arc map

    • کتاب پردازش تصاویر ماهواره ای در Arc map کتاب پردازش تصاویر ماهواره ای در Arc map مولفان: سعید جوی زاده، منیژه براهیمی، شیما اخگر، مسلم شمشیری، امیرحسین احراری تلفن سفارش : 09382252774-07132341477 آدرس: شیراز-خیابان برق، کوچه 1 پست الکترونیک: Sjavizadeh@yahoo.com وب سایت: www.gisland.org سرفصل کتاب: فصل اول: سنجش از دور 11 1-1- سنجش از دور 14 1-1-1 سنجش از دور اپتیکی 16 1 ...
    • استان : فارس - تلفن : 07132341477 - تاریخ : 13960419 صفحه اختصاصی
    • کتاب پردازش تصاویر ماهواره ای
   • آگهی 0 ستاره
    • فروشگاه اینترنتی کتاب – ایران بوک شاپ

    • فروشگاه اینترنتی کتاب – ایران بوک شاپ فروشگاه اینترنتی کتاب – ایران بوک شاپ ارسال کتاب به سراسر ایران تهیه تمامی کتاب های مورد نیار شما به صورت تکی و عمده - در تمامی زمینه های : کتاب های ادبی -کتاب های روانشناسی - کتاب های تاریخی - کتاب های پزشکی و سلامت - کتاب های ورزشی - کتاب های آموزش زبان های خارجی - کتاب های مذهبی - کتاب های کودکان و نوجوانان - کتاب های عمومی - کتاب های سی ...
    • استان : تهران - تلفن : 02144303750-09197123965 - تاریخ : 13960102 صفحه اختصاصی
   • آگهی 0 ستاره
   • آگهی 0 ستاره
    • کتابسرای سمت نو - فروش اینترنتی کتاب

    • کتابسرای سمت نو - فروش اینترنتی کتاب کتابسرای سمت نو - فروش اینترنتی کتاب تحوبل 24 ساعته در مراکز استانها و 48 ساعته در سایر شهرها www.samteno.ir نشر و پخش کتاب سمت نو تلفن: 22849664 - 021 101 روش تبلیغ و بازاریابی کسب و کار - 54 فرآیند - ADVANCEMICROECONOMICTHEORY (withCD) - استاندارد حسابرسی شماره 5 - استانداردهای بین المللی برای کار حرفه ای حسابرسی داخلی - استیو جابز - اصول آ ...
    • استان : تهران - تلفن : - تاریخ : 13930610 صفحه اختصاصی
    • کتابسرای سمت نو فروش اینترنتی کتاب

   تبلیغات متنی